Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Технічні параметри: формат А4, поля – 3 см з усіх боків. Відступ абзацу – 0,5 см, інтервал між абзацами – 0 см. Гарнітура Bookman Old Style 11 кеглем, без переносів, інтервал 1. Можливе виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом і підкресленням. Бажано уникати набору тексту лише великими літерами. Використовувати прямі лапки "…" (не парні). У процесі набору тексту потрібно розрізняти символи дефіса та тире. Сторінки без нумерації. Рисунки пронумерувати. Формули виконувати в редакторі Equation Editor, уставляти в таблицю.

  Обсяг статті – не менше 20 тис. знаків із пропусками (без анотації, списку літератури). Статтям присвоюють міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

  Матеріали розташовуються у наступній послідовності:

  – індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм жирним шрифтом);

  – ініціали та прізвище автора / авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм жирним шрифтом);

  – науковий ступінь, вчене звання, посада (абзац з вирівнюванням за правим краєм);

  – місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів (абзац в дужках з вирівнюванням за правим краєм);

  – персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм);

  – ідентифікатор ORCID (єдиний міжнародний реєстр вчених) – http://orcid.org/;

  – назва статті (жирний шрифт, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром);

  – анотації українською, німецькою та англійською мовами (ідентичні) мають містити прізвище, ініціали автора, назву статті, ключові слова (1800 знаків разом із ключовими словами) (курсив, абзац із вирівнюванням за центром); ключові слова з абзацу після анотацій;

  – текст статті;

  – (назва списку жирним шрифтом великими літерами), розміщених під відповідною назвою в алфавітному порядку (не менше 10 джерел). Під час оформлення цитувань і списку літератури потрібно дотримуватися міжнародного стилю цитування MLA (Modern Language Association) style (http://nbuv.gov.ua/node/930, https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/24/MLA_style.PDF. Cписок використаних джерел та літератури кирилицею потрібно дублювати латиницею. У процесі транслітерації потрібно дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55 (зі змінами) (http://ukrlit.org/transliteratsiia). Транслітерований список джерел та літератури – REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED (рекомендовано використовувати ресурс: https://www.slovnyk.ua/translit.php).

  Стаття обов’язково має містити такі структурні елементи: постановка наукової проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки й перспективи дослідження. Усі зазначені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті та графічно виділені (жирний шрифт).

  – У тексті статті покликання позначати у квадратних дужках [4]; номер сторінки відділяти двокрапкою [6: 35]; номер тому також відділяти двокрапкою [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяти крапкою з комою [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117].


Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.